LPF

Sertifikatas „VAIKŲ PLAUKIMO TRENERIS“

Sertifikavimo tikslas
LPF sertifikatas „Vaikų plaukimo treneris“ – tai Lietuvos plaukimo federacijos (LPF) organizuojama standartizuota trenerių mokymo ir sertifikavimo sistema, pagilinanti įgytą bazinį išsilavinimą leidžiantį dirbti treneriu ar instruktoriumi, nustatytą Lietuvos sporto įstatymo (2022 m. sausio 18 d. Nr. XIV-908) 11 straipsniu. Sertifikatas skirtas pagilinti trenerio žinias ir įgūdžius, suprasti vaidmenį ir atsakomybes, kurių reikia norint atitikti reikalavimus plaukimo treneriui keliamus pagal LPF standartus.

Sertifikatas skirtas asmenims, kurie siekia įgyti (arba pagilinti) vaikų mokymo plaukti žinias ir praktinius gebėjimus bei atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus įgyvendinant programą Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje. LPF sertifikatas „Vaikų plaukimo treneris“ tiesiogiai atliepia vieną iš Lietuvos plaukimo federacijos misijos tikslų – šalyje įgyvendinti programą „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“  aukščiausiu kokybiniu lygiu, kur trenerių kompetencijos ypač svarbios.

LPF sertifikato Vaikų plaukimo treneris“ nauda asmeniui ir darbdaviams:

  • tai kokybės sertifikatas, patvirtinantis asmens žinias, įgūdžius bei tinkamą kvalifikaciją, reikalingą plaukimo mokytojui;
  • sertifikatas suteiks paskatą toliau tobulėti plaukimo sporte atliepiant mokymosi visą gyvenimą koncepciją;
  • įgiję sertifikatą asmenys gebės vykdyti aukštos kokybės įdomias ir įtraukias plaukimo pamokas įgyvendinant Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ programą ar mokant plaukti vaikus pradinio rengimo grupėse;
  • mokymai sertifikatui įgyti padidins trenerių skaičių, gebančių kompetentingai organizuoti ir vykdyti vaikų mokymo plaukti pamokas ir patenkins darbdavių poreikius didėjant baseinų skaičiui šalyje.

PIRMOJO MOKYMO CIKLO PROGRAMA

{tab title=”Mokymų apimtis sertifikatui įgyti” open=”true”}

Mokymų forma Neformalus ugdymas
Bendra kursų apimtis:

  • Teorija (mokymai gyvai 2022 balandžio 29-30 d. ir online mokymai 2022 gegužės 10 – birželio 10 d.)
  • Praktika su mentoriais baseine 2022 gegužės 15 – birželio 30 d.;
  • Savarankiškas darbas 2022 gegužės – birželio mėn.
60 val.:

  • 22 val.
  • 18 val.
  • 20 val.
Mokymų trukmė 2–2,5 mėn.
Studijų metodai (derinami hibridiniu būdu)

Pastaba: Online paskaitos, teorinė-metodinė medžiaga, egzaminas bus vykdomi naudojant virtualią Moodle mokymo platformą ir Zoom vaizdo programinę įrangą.
Paskaitos, metodinės literatūros studijos, diskusija, pratybos, praktinės užduotys, konsultavimas, savianalizė, refleksija.
Galutinis vertinimas Praktinės veiklos vertinimas.

Egzaminas – teorinių žinių vertinimas
Grupės dydis
Minimalus – 10 asm.,
maksimalus – 25 asm.
Kursų kaina 300 eurų
Sertifikato galiojimo laikas 48 mėn.

 

{tab Mokymosi rezultatai}

Mokymosi rezultatai Turinys
1. Supras teisinius aspektus ir saugos reikalavimus vykdant mokymo plaukti pratybas; gebės kurti saugią ugdytinių aplinką plaukimo pamokoje. • Sauga vandenyje, skendimų gelbėjimo ir gaivinimo pagrindai.
• Baseino vidaus taisyklės.
• Saugios aplinkos baseine kūrimas.
2. Žinos trenerio atsakomybes vykdant mokymo plaukti pamokas. • Už ką yra ir už ką nėra atsakingas plaukimo treneris, vykdydamas vaikų mokymą plaukti.
3. Supras plaukimo mokytojo/trenerio vaidmenį propaguojant vandens sportą. Plaukimo sportininko vystymosi paramos
kelias:
• Plaukimo nauda. Plaukimas formaliajame ir neformaliajame ugdyme.
• Plaukimo mokymo svarba sportininko tobulėjimo kelyje.
• Visą gyvenimą trunkantis dalyvavimas vandens sporte.
• LPF programos Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ tikslai ir uždaviniai.
4. Žinos pagrindinius judėjimo įgūdžius ir bazinius judėjimo vandenyje principus; supras ryšį tarp pagrindinių judėjimo įgūdžių ir bazinių vandens įgūdžių. • Judėjimo vandenyje moksliniai principai.
• Kaip pagrindiniai judėjimo įgūdžiai padeda ugdyti pagrindinius vandens įgūdžius.
• Kas lemia greitą pažangą?
5. Žinos plaukimo būdų technikos elementus. • Pagrindiniai vandens įgūdžiai.
• Pagrindinių keturių plaukimo būdų technikos elementai.
• Plaukimo mokymo didaktikos pagrindai.
6. Žinos plaukimo mokymo tarpinius ir galutinius tikslus ir pamokos plano komponentus. • Ugdymo tikslai.
• Ilgalaikis planas.
• Pamokos planas. Kokios dalys turėtų sudaryti kiekvienas pamokos planą.
• Kiekvienos pamokos dalies tikslas.
7. Žinos adaptacijos/pratinimo prie vandens kelią; gebės jį taikyti praktinėje veikloje. • Adaptacijos prie vandens pratimai.
• Žinos tobulėjimo kelią mokant plaukti vaikus.
• Žaidimai vandenyje.
• Šuoliukai į vandenį.
8. Žinos plaukimo didaktikos principus, priemones ir įrangą naudojamą plaukimo pamokose; gebės pasirinkti tinkamas priemones. • Plaukimo didaktikos principai.
• Mokymo metodai.
• Plaukimo priemonės ir įranga.
9. Žinos ir gebės praktikoje taikyti plaukimo būdų technikos mokymo elementus ir mokymo sistemas. • Judėjimo vandenyje ir plaukimo būdo technikos elementų mokymas.
10. Žinos apie galimą mokinių nerimą/baimes vandenyje. Kas gali sukelti mokinių nerimą ir kaip atpažinti nerimą rodančius požymius.
• Kada ir ką daryti.
11. Gebės vykdyti plaukimo mokymo pamokas, taikyti šiuolaikines plaukimo mokymo technologijas ir metodus, rengiant įdomią ir patrauklią plaukimo treniruočių medžiagą pradedantiesiems. Kontaktinė pagalba mokiniams (kaip ir kada ją teikti).
Kaip atlikti tinkamą pramankštą sausumoje ir vandenyje.
Kaip tinkamai ir tiksliai demonstruoti judesius.
Kaip atlikti pagrindinius plaukimo būdų
judesius, pratimus vandenyje.
• Kaip padėti mokiniams, kurie jaučia
nerimą.
12. Išmanys vaikų fizinės ir funkcinės raidos aspektus; supras darbo ypatumus su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Vaikų fizinė raida.
• Vaikų funkcinė raida.
Vaikų specialieji poreikiai.
13. Demonstruos bendravimo įgūdžius plaukimo pamokose su vaikais, tėvais mokytojais. Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos būdai.
Bendravimas su vaikų tėvai/ globėjais, mokytojais.
14. Gebės demonstruoti motyvacijos sportui technikas. • Kaip motyvuoti mokinius plaukimui.
15. Gebės identifikuoti gabius plaukimui vaikus. • Gabių vaikų aplaukimui atrankos principai.
16. Gebės analizuoti ir vertinti savo veiklą. • Kas buvo atlikta puikiai ir kas galėtų būti daroma geriau kitą kartą.
17. Žinos tolimesnes profesinio tobulėjimo galimybes. • Kaip tobulinti savo asmeninį tobulėjimą.

 

{tab Paskaitų tematika}

1 ciklas

1. Trenerio veiklos filosofija, vaidmuo ir atsakomybės.
2. Sauga vykdant pratybas, skendimų prevencija, gelbėjimo įgūdžiai.
3. Vandens aplinka ir hidrodinamikos dėsniai. Plaukimo būdų technika.
4. Plaukimo mokymo sistemos. Plaukimo pamokos struktūra.
5. Adaptacija prie vandens. Žaidimai vandenyje.
6. Plaukimo būdų mokymas – pratimai, klaidų atpažinimas ir jų taisymas.
7. LPF programos „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ tikslai ir uždaviniai.

Iš viso: 12 val.

Praktika prie trenerio – 18 val. Po praktikos treneris vertina kandidato gebėjimą vykdyti pratybas
Savarankiškas darbas – metodinės literatūros studijos – 10 val.


2 ciklas

1. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumai.
2. Bendravimo su vaikai/tėvais psichologiniai ypatumai.
3. Talentų identifikavimas plaukimui ankstyvajame periode/ atranka.
4. Motyvacija sportui.
5. Lietuvos plaukimo federacija – veiklos koncepcija, organizacinė struktūra, funkcijos. LPF informacijos ir paslaugų biuro veikla.

Iš viso: 10 val.

Savarankiškas darbas – metodinės literatūros studijos – 10 val.

Egzamino data: 2022 06 26-30

{tab Vertinimo metodai}

Siekiant įgyti sertifikatą asmuo turi pasiekti visus mokymosi rezultatus.
Mokymosi rezultatų vertinimas apima teorines žinias, praktinius gebėjimus.

{/tabs}

{slider Reikalavimai mokymų dalyviams}

Sertifikatą įgyti gali asmenys turintys gerus plaukimo įgūdžius ir atitinkamą bazinį išsilavinimą:
1. Fizinio aktyvumo ir sporto specialistai.
2. Fizinio ugdymo (kūno kultūros) mokytojai.
3. Asmenys, turintys vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą bei leidimą dirbti treneriu.
4. Studentai, studijuojantys sporto krypties ar fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programose.
5. Fizinio aktyvumo ir sporto specialistai – plaukimo trenerio kvalifikaciją turintys asmenys, ketinantys atnaujinti savo žinias vaikų mokymo plaukti srityje.

{slider Registracija į mokymus}

REGISTRACIJOS FORMA

Registracija iki 2022 04 22. Mokestis už kursus vykdomas pavedimu iki 2022 04 22.

Registracijos metu pateikti išsilavinimą įrodančių dokumentų kopiją.

Rekvizitai:
VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras
Įm. kodas: 125871845
Banko sąskaita: LT89 7300 0101 5247 9544, AB Swedbank bankas, banko kodas 7300

{slider Kontaktinė informacija}

VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras
125871845
Neries krantinė 16-319, Kaunas
mokausiplaukti@old.old.ltuswimming.com
Telefonas: +370 69833991

{/sliders}

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai