Kita

Skelbiamas viešas konkursas Lietuvos plaukimo federacijos prezidento pareigoms eiti

Vadovaudamasi Lietuvos plaukimo federacijos (toliau – Federacijos) Vykdomojo komiteto posėdžio protokolu Nr. Em-el-2020-2 (2020 m. birželio 25 d.), LPF Rinkimų komitetas skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) Lietuvos plaukimo federacijos prezidento (toliau – Prezidento) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 4 metai).

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis universitetinį išsilavinimą, išmanantis Lietuvos sporto politiką ir sistemą, išmanantis Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūrą ir sportą, Lietuvos plaukimo federacijos įstatus, pasirengęs jais vadovautis veikloje, jeigu būtų išrinktas Prezidentu. Kandidato į Prezidento pareigas veikla turi rodyti jo vadybinę patirtį, bendravimo, bendradarbiavimo ir derybų gebėjimus. Kandidatas į Prezidentus turi išmanyti LPF tikslus ir siekti įgyvendinti jos misiją, puoselėti LPF vertybes, būti motyvuotam rūpintis Federacijos veiklos kokybe ir turėti žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Prezidento pareigoms vykdyti.

Kandidatuoti į Prezidento pareigas negali asmuo, kuris:

– būdamas LPF VK Rinkimų komiteto narys nenusišalino nuo Pretendentų svarstymo ir Kandidatų siūlymo LPF Konferencijai;
– buvo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
– buvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti Pareiškinius dokumentus el. paštu info@old.old.ltuswimming.com iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 17.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda).

Kiekvienas Pretendentas privalo pateikti Pareiškinius dokumentus lietuvių kalba:

1. prašymą dalyvauti viešame konkurse pagal pateiktą formą;
2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Pretendento išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pretendento duomenų anketą, užpildytą pagal pateiktą formą;
5. Pretendento veiklos, jį išrinkus Prezidentu, programą (ar jos gaires);
6. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos, užpildytą pagal pateiktą formą.

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu info@old.old.ltuswimming.com.

LPF Rinkimų komitetą sudaro:

1. Pirmininkas – Aistė Radvilavičiūtė
2. Narys – Tomas Pakštys
3. Narys – Saulius Binevičius

Po dokumentų pateikimo datos per tris darbo dienas, tai yra ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. bus viešai pristatyti kandidatai ir jų siūloma veiklos programa.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai